Instagram facebook logo Aparat Academy Ravantelegram

رنگ اصلی

عبارتند :قرمز ،آبی و زرد که تمامی رنگها دیگر از این

سه رنگ اصلی ناشی ميشود.

رنگهای ثانویه

نتيجه ترکيب مقادیر مساوی از رنگهای اصلی است :

نارنجی ،سبز،بنفش.

رنگهای ثالث

نتيجه ترکيب یک رنگ اصلی با نزدیک ترین رنگ ثانوی

خود که در چرخه دیگر می باشد .

آبی-سبز ،زرد–سبز ،زرد–نارنجی ،سرخ–نارنجی ، سرخ –ارغوانی و آبی – ارغوانی .

رنگ های مکمل

رنگ هایی هستند که در چرخه رنگ ،مقابل یکدیگر یا تقریبا مقابل یکدیگر قرار دارند .

قرمز و سبز، ،ارغوانی و آبی

ته رنگ ها

رنگ هایی هستند که ارزش آنها بيش ترین نزدیکی را به سفيد دارد مانند اضافه نمودن سفيد به فرمز

که رنگ صورتی را حاصل می شود .

رنگهای خنثی

در طرح های آرایشی استفاده قرار دارد و رنگهایی هستند که به آسانی به چشم می آیند .سياه ،سفيد

،خاکستری ،قهوه ای و بژکه نمونه هایی از فام های خنثی هستند .

طرح های رنگی همانند

از رنگ هایی که باهم ارتباط نزدیک دارند و د رچرخه ی رنگ ،مجاور یکدیگرند استفاده کنيد . این رنگ

های ثانوی و ثالث با یکدیگر به خوبی هماهنگ هستند . طرح ميتواند در برگيرنده سه تا پنج فام باشد اما

رنگ اصلی نباید بيش از یک رنگ باشد . یک مثال عبارت است از اتاقی به رنگ آبی ،آبی –سبزو سبز .

طرح های رنگی مکمل

رنگ هایی که د رچرخه ی رنگ ،درست مقابل یکدیگر قرار دارند با هم ترکيب می شوند و اندازه ی اتاق بر این که رنگ چگونه به نظر برسد تاثير دارد . با نمونه های بزرگ مواد زنگی کار کنيد تا به شکل درست دست بيابيد . نمونه ها را در اتاقی که رنگ آميزی ان مورد نظر است در نور طبيعی و نور مصنوعی ،بررسی کنيد .

 

آمار بازدید سایت

امروز 76

دیروز 106

این هفته 76

هفته گذشته 1427

کل بازدید ها 170877

تماس با ما

مدیر گروه: مهندس سعید اسکندری

golden.lotus@ymail.com
 
Tel: 021-22368513
 
Mobile: 09372033544-09122133544

 

Instagram facebook logo Aparat Academy Ravantelegram